dissabte, 19 de febrer del 2011

Reflexions - Utopia - Com aglutinar candidatures per a la Independència

A les les darreres eleccions del 28N, l'independentisme va patir diversos problemes que varen impedir la formació d'una candidatura única independentista. Deixant a banda els personalismes, proposo un possible mètode per a superar els problemes i aconseguir aglutinar les candidatures amb perfil independentista a les properes eleccions (en principi per al 2014, però podrien ser abans).

Primer de tot, considerem les forces actuals que podrien presentar-se com a independentistes, en menys o més grau: CiU, ERC  i SI de les parlamentaries, i RCAT de les extraparlamentàries.

Com que més enllà de la independència no tenen gaire cosa en comú, el que proposo és que les forces que es postulen com a només independentistes facin d'aglutinador. Aquest paper aglutinador l'haurien de fer SI i RCAT.

I com? 

Doncs amb la formula que proposo a continuació:

A les llistes de CiU i ERC, a les primeres posicions s'hi presenten els candidats independentistes (és a dir, candidats de SI i de RCAT). Aquests candidats independentistes assumeixen el compromís públic que si no s'assoleix majoria independentista al Parlament, ells renuncien a l'escó per tal de que entrin al Parlament els candidats de CiU i ERC per a que facin la política de partit de sempre. 

És a dir, si el resultats són tals que CiU + ERC sumen 68 o més escons, inicien el procés d'independència de Catalunya, si no sumen, llavors els candidats independentistes (SI + RCAT) renuncien al seu escó, i els seus llocs són ocupats pels següents de les llistes de CiU i ERC respectivament.
Per tal de que els partits només independentistes quedin sense representació en cas de no assolir la majoria independentista al Parlament, es pactaria que un cert nombre de diputats independentistes no renunciaren a l'escó, per exemple 3 de la llista de CiU, 2 de la llista d'ERC, els quals o be formarien grup propi, o anirien al grup mixt (les quantitats són només un exemple, podrien ser qualsevol quantitat que pactessin).

Una altra possibilitat és que CiU i ERC facin el mateix pacte però sense incorporar candidats externs a les seves llistes. És a dir, CiU i ERC pacten abans de les eleccions que si sumen (com fins ara) més de 68 escons, iniciaran el procés d'independència, si no sumen, cada un anirà pel seu compte (com fins ara!).


Dificultats més evidents: 
CiU i ERC ja fa anys que sumen majoria i mai han pactat! Aquí veuríem si realment els importa el país, o el partit.
SI i RCAT no van ser capaces d'anar juntes el 28N però crec que amb un plantejament com el que proposo, s'hi avindrien tan una com l'altra. A més a més, si hi ha acord entre CiU i RCAT ja no serien necessàries.
Utòpic? Naïf? Sí. Però, cal pensar maneres per sumar forces independentistes i aconseguir una majoria independentista al Parlament.

diumenge, 13 de febrer del 2011

Independència - Reflexions - Pressupost Estat de Catalunya

Aquest apunt és una revisió del que vaig fer el juliol del 2010.

En aquest apunt faig una aproximació de com podria ser el pressupost de l'estat català. Crec que és un exercici necessari que cal fer. La gent del Cercle Català de Negocis n'ha fet propostes parcials, i això m'ha inspirat per a fer-ne aquesta aproximació, la qual s'ha "d'agafar amb pinces" ja que no soc economista.

El que hi ha a continuació és el resultat obtingut d'anar recollint dades de diferents fonts.

Remarcar que totes les xifres són en milers d'euros.

En aquest primer requadre hi ha la previsió d'ingressos que faria Catalunya com estat. No si hi ha comptabilitzat els ingressos socials, que els he tractat a apart (veure Quadre 4).

INGRESSOS

Dades en milers d'Euros
ESTAT
CATALÀIMPOSTOS DIRECTES
21.672.044,00

Impost s/ la Renda de las Persones Físiques
15.239.310,00

Impost sobre Societats
6.120.989,00

Impost sobre la Renda de no Residents
301.672,00

Impost sobre el Patrimoni
5.512,00

Resta Capítol I
4.561,00

IMPOSTOS INDIRECTES
17.645.564,00

Sobre el Valor Afegit
12.391.010,00

Impostos especials
4.255.223,00

- Alcohol i begudes derivades
149.779,00

- Cervesa
53.723,00

- Productes intermedis
9.719,00

- Hidrocarburs
2.538.000,00

- Tabac
1.123.840,00

- Electricitat
380.162,00

Impost s/ Primes Assegurances
356.896,00

Tràfic exterior
642.351,00

Resta Capítol II
84,00

IMPOSTOS ACTUALMENT GENCAT
4.035.254,00

TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS
503.592,16

TRANSFERENCIES CORRENTS
878.571,89

INGRESSOS PATRIMONIALS
551.211,65

DISPOSICIÓ D'INVERSIONS REALS
17.112,00

TRANSFERENCIES DE CAPITAL
301.745,60

ACTIUS FINANCERS
510.706,53


T O T A L
46.115.801,83

Quadre 1 - Ingressos

Les dades dels ingressos estan basades en dades de Catalunya del 2008 (font IDESCAT). Per als hidrocarburs, tabac, taxes, transferències (corrents i de capital), ingressos patrimonials, disposicions d'inversions reals i actius financers, s'ha fet el càlcul segons el pressupost espanyol agafant la part proporcional a la població de Catalunya. Cal dir que és molt difícil saber quins serien realment els ingressos de Catalunya, atès que ara hi ha sectors que majoritàriament paguen impostos fora de Catalunya per les operacions fetes a Catalunya (per exemple telecomunicacions) i que en un estat català les hauran de declarar aquí, però com que no he trobat dades per saber quina part correspon a Catalunya, no s'ha pogut comptabilitzar. De totes maneres, estic convençut que els ingressos de l'estat català, serien superiors als d'aquest pressupost.


En el següent quadre hi ha la previsió de despeses.

DESPESES

Despeses en Milers d'Euros

Despeses. Per àrees i polítiques de despesa

Àrees i polítiques de despesa
ESTAT
CATALÀ
1 Funcionament de les institucions i administració general
2.230.000,00
11 Alta direcció de la Generalitat i el seu govern
120.000,00
12 Administració i serveis generals
2.060.000,00
13 Participació ciutadana i processos electorals
50.000,00
2 Serveis públics generals
4.500.000,00
21 Justícia
1.100.000,00
22 Seguretat i protecció civil
1.400.000,00
23 Relacions exteriors i cooperació al desenvolupament
500.000,00
24 Defensa
1.500.000,00
3 Protecció i promoció social
1.884.050,00
31 Protecció social
974.050,00
32 Promoció social
110.000,00
33 Foment de l'ocupació
800.000,00
4 Producció de béns públics de caràcter social
18.675.000,00
41 Salut
10.000.000,00
42 Educació
7.000.000,00
43 Habitatge i altres actuacions urbanes
800.000,00
44 Cultura i esports
500.000,00
45 Llengua catalana
325.000,00
46 Consum
50.000,00
5 Producció de béns públics de caràcter econòmic
9.610.000,00
51 Cicle de l'aigua
1.300.000,00
52 Transport
4.500.000,00
53 Societat de la informació i el coneixement i telecomunicacions
1.000.000,00
54 Urbanisme i ordenació del territori
200.000,00
55 Actuacions ambientals
400.000,00
56 Infraestructures agràries i rurals
750.000,00
57 Recerca, desenvolupament i innovació
1.400.000,00
58 Altres actuacions de caràcter econòmic
60.000,00
6 Foment i regulació de sectors productius
2.815.000,00
61 Agricultura, ramaderia i pesca
350.000,00
62 Indústria
250.000,00
63 Energia i mines
150.000,00
64 Comerç
100.000,00
65 Turisme i oci
100.000,00
66 Desenvolupament empresarial
100.000,00
67 Sector financer
1.750.000,00
68 Defensa de la competència
15.000,00
7 Suport financer als ens locals
3.000.000,00
71 Suport financer als ens locals
3.000.000,00
8 Fons de contingència
401.751,83
81 Fons de contingència
401.751,83
9 Deute públic
3.000.000,00
91 Amortització i despeses financeres del deute públic
3.000.000,00TOTAL DESPESES
46.115.801,83Quadre 2 - Despeses

A l'apartat 31 "Protecció social", l'import que hi apareix, és l'aportació que hauria de fer l'estat català per equilibrar el pressupost de les prestacions socials (veure Quadre 4).
A l'apartat 41 "Salut", l'import que hi apareix, és el cost del sistema sanitari; al Quadre 3 es desglossa la despesa sanitària per apartats funcionals.

Cal recordar, que això només és un exercici fet per un particular sense disposar de totes les dades reals, treballant només amb les dades parcials publicades, per la Generalitat, INSS i Administració Central. 

En el següent  quadre hi ha desglossades la previsió de despeses de Salut, a l'apartat 41 "Salut" del Quadre 2.

SALUT

Salut.
Despesa per classificació funcional.
Imports en milers d'Euros

ESTAT
CATALÀ
Atenció primària de salut
2.000.000,00
Farmàcia
1.700.000,00
Atenció especialitzada
5.750.000,00
Altres serveis de salut
400.000,00
Recerca biomèdica
15.000,00
Administració i serveis generals
135.000,00
TOTAL
10.000.000,00

Quadre 3 - Despeses Salut

I finalment, en el següent quadre, hi ha la previsió d'ingressos i despeses de les prestacions socials. Com a ingrés s'hi fa constar l'aportació que hauria de fer l'Estat de Catalunya per equilibrar el pressupost. També cal dir, que la previsió de les pensions està feta incrementant en un 10% les pensions actuals, tal com proposa la gent del Cercle Català de Negocis en el seu document "Presentacio CN Empresaris per Estat propi COMPLETA 20.06.2010.pdf"

PROTECCIÓ SOCIAL

PROTECCIÓ SOCIAL.
Imports en milers d'Euros

ESTAT
CATALÀINGRESSOS
27.630.000,00

COTITZACIONS SOCIALS
26.655.950,00

Cotitzacions ocupadors
19.921.470,00

Cotitzacions persones protegides
6.734.480,00

Aportació de l'Estat Català
974.050,00


DESPESES
27.630.000,00

llicència per malaltia
1.980.000,00

invalidesa
2.675.000,00

vellesa
15.130.000,00

supervivència
870.000,00

família / fills
1.870.000,00

atur
3.800.000,00

habitatge
190.000,00

exclusió social
540.000,00

Despeses d’administració
535.000,00

Altres despeses
40.000,00
Quadre 4 - Ingressos i Despeses Socials

Les previsions d'ingressos de les cotitzacions socials, són dades del 2007 perquè m'ha estat impossible trobar dades més recents.


Cal recordar que totes aquestes xifres són en milers d'euros.

També cal remarcar que al capítol d'ingressos no s'ha previst l'emissió de deute, i en canvi a la de despeses sí que s'ha previst pagar el deute contret fins ara.

Per fer aquest pressupost m'he revisats els pressupostos de la Generalitat, de l'estat espanyol, i de Portugal. També he revisat la informació que hi ha a la web de la CIA referents a països de mida semblant a Catalunya.